TRYGG I FJELL på Facebook

Frå venstre: Jogeir Sognnæs, Ingvar Landa og Guttorm Helgøy
Frå venstre: Jogeir Sognnæs, Ingvar Landa og Guttorm Helgøy

TRYGG I FJELL – kommunens store satsing mot mobbing på alle arenaer for barn og unge – har nå etablert eiga Facebookside. Det er også etablert eiga side på kommunens heimeside og det er beslutta å utvikle ei eiga heimeside (denne sida)  🙂

Kommunen har også laga høyringssvar på NOU 2015:2 «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø», den såkalla Djupedalsrapporten. I høyringssvaret vert det refert til vårt TRYGG I FJELL prosjekt. Ansvarlege for drift av både facebookside og heimeside vil vere Guttorm Helgøy, Ingvar Landa og Jogeir Sognnæs.