Visjon

Lokalmiljø og fagmiljø i Fjell kjenner kvarandre og samarbeider i arbeidet mot mobbing og for eit trygt miljø for barn og unge.

Det betyr at ALLE i Fjell skal:

  • medverke til at ALLE opplever å vere ein verdifull del av fellesskapet
  • vise og oppleve respekt
  • følgje med og gripe inn når nokon ikkje har det bra
  • samhandle om gode oppvekstvilkår

Slagord

KUNNE – VILLE – VÅGE – HANDLE

«Takk for at du sa i frå»

Målsetting

Målsettinga for Trygg i Fjell er å førebygge og å redusere omfanget av mobbing generelt i Fjell kommune – og å sikre at mobbing blir avdekka og handtert godt av alle som er i relasjon til barn og unge.

Fjellsamfunnet må både ha ein nullvisjon om – og ein nulltoleranse for – mobbing.

«Å stoppe mobbing krev innsats frå alle i Fjell».

I handlingsprogrammet for 2014 til 2017 vart dette formulert som å «intensivera arbeidet mot mobbing» (punkt 67).

Mandat

  • Sikre og vidareutvikle kvaliteten i mobbearbeidet i skulane
  • Utvikle og implementere ein «Fjell-modell» i arbeidet mot mobbing
  • Møte ”systema” utanfor skulen med tryggleik på skulens eigen kompetanse

Relaterte dokument