Fagseminar om oppfølging etter mobbing

Denne veka har 5 representantar frå Fjell vore i Oslo på fagseminar om oppfølging etter mobbing.

Frå venstre: Jogeir Sognnæs, Elisabeth Handal, Gjertrud Ekerhovd, Marianne C. Gjerstad og Anita Skibenes.

Læringsmiljøsenteret var ansvarleg for seminaret, på oppdrag frå Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Seminaret vart arrangert som ei oppfølging av rapportane «Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak» og «Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing – erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak«.

Begge rapportane er laga i eit samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og RKBU-Vest. Continue reading

TRYGG I FJELL var hovudtema på rådmannen sin leiarsamling i dag

Her orienterte dei tre prosjektleiarane (Marianne, Guttorm og Jogeir), supplert av Vivian frå Hamramyra og Ragnhild frå Foldnes, om nokre av delprosjekta og erfaringane ein har gjort seg etter tre og eit halvt år.

Siste delen av Kjetil Hasselberg sitt foredrag for 1.500 ungdomsskuleelevar i februar legg vi her ut som ei oppfølging av presentasjonen på leiarsamlinga i dag. Dette gjer vi sjølvsagt i full forståing med Kjetil Hasselberg 😊

Mobbing i barnehage og skule

Som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsla på TRYGG I FJELL konferansen i februar, har både barnehage og skule fått skjerpa føringar for arbeid mot mobbing frå 1.august 2017.

Den nye rammeplanen for barnehagar har for første gong direkte formulering om mobbing. I avsnittet «Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap» står det: «Personalet skal … forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre». I Fjell har vi jobba med dette i to og eit halvt år, slik at for dei fleste av våre barnehagar vil ikkje denne skal-formuleringa i rammeplanen bety noko endring i høve det vi alt gjer.

Continue reading

Løypemelding juni 2017

TRYGG I FJELL har vore operativt sidan februar 2014. Vi ønskjer med denne løypemelding å informere om kvar vi no står i dette arbeidet. Før vi går inn på dei einskilde punkta kan det vere greitt å repetere mandatet til TRYGG I FJELL:

  • Sikre og vidareutvikle kvaliteten i mobbearbeidet i skulane
  • Utvikle og implementere ein «Fjell-modell» i arbeidet mot mobbing
  • Møte og støtte «systema» utanfor skulen med tryggleik på skulens eigen kompetanse

Continue reading